16 november 2009

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Ikväll svors jag in i Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) som korresponderande ledamot. Det är en stor ära att få vara ledamot av ett sådant celebert sällskap med många namnkunniga medlemmar. Kungliga Örlogsmannasällskapets första sammanträde ägde rum på Skeppsholmen i Långa Raden den 15 november 1771 av unga officerare med målsättningen att genom vidgade kunskaper och fördjupade studier öka sin yrkesskicklighet och därmed hävda flottans betydelse i den försvarspolitiska debatten. Högtidssammanträdet ägde rum i modellsalen i Marinbasens stabsbyggnad. Det musikaliska inslaget utgjordes av delar ur Marinens musikkår och det mycket tankeväckande högtidsanförandet hölls av FMV:s GD Gunnar Holmgren. Kvällen avslutades med en middag på Sjöofficersmässen och på bilden flankeras jag på min vänstra sida av Kommendör Jonas Wikström, tillika Kungens adjutant, och på min högra sida min favoritmarinjär Amiral Anders Grenstad, marininspektör.

Inga kommentarer: