06 april 2018

Mer signalspaning krävs för att hejda spridning av vapen


Spridning av massförstörelsevapen är ett växande problem i en värld som präglas av en allt större säkerhetspolitisk osäkerhet. Sverige har under decennier aktivt bidragit till internationell säkerhet och stabilitet, inte minst när det gäller antispridningsarbetet. I det arbetet är det därför viktigt att förutsättningarna att bedriva det är så maximerade som möjligt.

Ansvaret att utföra tillstånd och tillsyn när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt att utgöra nationell myndighet för kemvapenkonventionen har Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Fram till när lagen om Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet antogs 2009 hade myndigheten möjligheten att inrikta den signalspaning som Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver, men med de begränsningar som införandet av lagen medförde förlorade ISP den möjligheten.

Det faktum att ISP idag inte själva får inrikta signalspaning för att kunna fullgöra sitt uppdrag innebär problem på flera plan. Man är hänvisad till underrättelseinformation i andra hand i form av rapporter från andra myndigheter och kan alltså inte själva specifikt peka ut vad som är viktigt för sitt kontroll- och verifikationsuppdrag. Möjligheten att arbeta proaktivt istället för reaktivt är väldigt begränsad

Med denna begränsning försvåras dessutom Sveriges möjlighet att uppfylla sina åtaganden i ett antal internationella exportkontrollarrangemang, vars syfte är att förhindra spridning av massförstörelsevapen och av konventionella vapen. Detta är självklart inte tillfredställande.

Det var positivt att integritetsskyddet stärktes i och med de förändringar som då gjordes av lagstiftningen kring signalspaning 2009, men den behöver tydligt modifieras utifrån hur omvärlden har utvecklats.

Mot bakgrund av detta vill Moderaterna och Alliansen därför åter ge ISP rätten att inrikta signalspaning, vilket är ett konkret förslag i ledet för att bland annat motverka spridning av massförstörelsevapen. Vi har drivit frågan i riksdagen och har nu fått majoritet för ett förslag som syftar till att ge myndigheten tillbaka rätten att beställa signalspaning.   

Sveriges arbete med internationell säkerhet och förhindrande av spridning av massförstörelsevapen är viktigt och måste ges förutsättningar för att kunna utföras fullt ut. Därför anser vi att regeringen bör ge möjlighet för ISP att inrikta signalspaning.

 
Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson
Annicka Engblom (M), ersättare försvarsutskottet och ledamot i EKR

 
Artikeln publicerad i Ny Teknik 7 april 2018

Inga kommentarer: