12 mars 2009

Stärk det patenträttsliga skyddet

Tekniskt och industriellt nyskapande är en förutsättning för att Sverige ska behålla sin ställning som välfärdsnation. Det är därför viktigt att innovationer har ett tillfredsställande skydd mot stöld och andra former av intrång. Patent ger ett sådant skydd, men bara om det effektivt kan försvaras. Så är tyvärr inte fallet i dag. Kostnaderna för att driva patentprocesser stiger snabbare än kostnaderna för att bedriva teknisk forskning och utveckling. Det svenska rättsväsendet brister i att hindra resursstarka företag från att tvinga finansiellt svagare patentinnehavare till dyra domstolsprocesser för att försvara patentet. Detta utgör inte bara ett hot mot patentsystemet, utan hindrar också tillförsel av nya idéer och företag som är avgö-rande för ekonomisk tillväxt. En EU-studie fann att de flesta intrången sker i USA, där lokala domstolar har en tendens att döma till den egna partens fördel. Det leder till att många europeiska patentinnehavare avstår från att söka patentskydd i USA, vilket också innebär en snedvridning av konkurrensen mellan europeiska och amerikanska innovatörer. För att uppmuntra europeiska uppfinnare att söka rättsskydd har åtgärder vidtagits för att reducera kostnaderna för att få patent. Däremot har de ofta mycket större kostnaderna för att försvara patenträttigheterna inte getts lika stor uppmärksamhet. Om en tvist uppstår mellan en svensk patentinnehavare och en utländsk motpart blir saken mera komplicerad. Eftersom parterna i patenttvister oftast inte har något avtalsrättsligt förhållande med varandra, kan en svensk patentinnehavare, som blir utsatt för intrång, inte tvinga en motpart i ett annat land att gå med på skiljedom, med mindre än att båda länderna föreskriver denna metod. Långsiktiga och ofta mycket kostsamma forsknings- och utvecklingsprojekt förut-sätter ett verkligt patentskydd för att motivera insatserna. Fallet Håkan Lans är dock ett tydligt exempel på att en liten svensk innovatör i praktiken inte har några möjligheter att försvara ett värdefullt patent mot ett starkt amerikanskt bolag. Regeringen bör därför verka för att Sverige sluter mellanstatliga avtal om skiljedomsförfarande vid patenträttstvister mellan svenska och utländska patentinnehavare. Man bör också utreda möjligheterna för uppfinnare och innovatörer att kunna hävda sitt patent utomlands genom en försäkringsmodell med statliga garantier.

Inga kommentarer: