11 november 2008

Den 11/11 kl:1100 för 90 år sedan....

...upphörde striderna mellan tyska armén och ententeländerna. Stilleståndsavtalet skrevs under och denna dag högtidlighålls fortfarande i Frankrike, Storbritannien och idag även av Skatteutskottet, som inledde dagens sammanträde med 15 sekunders kontemplation över det som då skedde. Första världskriget hamnar ofta i skymundan av senare krig under 1900-talet och det är på vissa sätt synd eftersom följderna av 1:a världskriget var större än man kanske tänker på. Under 1:a världskriget dog närmare 50 miljoner människor av direkta krigsorsaker samt efterföljande umbäranden och epidemier. Freden i Versailles lade grunden för det moderna Europa och många nya stater blev till, som t.ex Finland, Polen, Namibia och Tanzania. Freden upplevdes också som väldigt förödmjukande för Tyskland och den var i sin tur grogrunden för den nationalistiska populism som växte fram under de kommande 10 åren. De svåra förhållanden som rådde under första världskriget hade också stor inverkan på Ryssland, som drog sig ur halvåret innan krigsslutet, genomgick revolutionen och bildade därefter Sovjetunionen. Det är ändå bara 90 år sedan. Och vad mycket som har hänt sedan dess. Jag är glad och tacksam över att leva i en tid med ett allt starkare EU-samarbete mellan forna fiender. Över de gränser man handlar rullar det inga stridsvagnar.

Inga kommentarer: