06 maj 2010

Mörka inte er besparing på Försvaret och Kustbevakningen

Efter att i några dagar ha följt Peter Jeppssons (S) och Kerstin Haglös (S) försök att bagatellisera sitt partis stora besparingar på försvaret och Kustbevakningen, är mitt tålamod slut och jag kräver att länets socialdemokrater redogör för konsekvenserna av sina förslag.

I ert budgetförslag tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet omfattar texten om besparingarna på det militära försvaret blott en A4-sida, där halva sidan i princip är ett utdrag ur Försvarsberedningens rapport, men där den andra halvan av sidan utgörs av omfattande miljardbesparingar, som kommer att få mycket negativa konsekvenser för försvarets, försvarsindustrins och Kustbevakningens verksamheter.

Jeppsson och Haglö har i media velat inbilla oss att det inte blir så farligt. Att det bara handlar om att spara pengar på att Sverige drar sig ur den nordiska stridsstyrkan och att besparingarna inte kommer att beröra F17 eller Marinbasen. Men det jag läser innantill i budgetförslaget och ser i tabellen (se nedan) över besparingarna talar ett helt annat språk.

Vi tar först det här med Nordic Battlegroup, NBG. Om ni får er vilja igenom handlar besparingen inte om särskilt mycket pengar, men vad tror ni våra nordiska grannar och övriga europeiska samarbetsländer tycker om att vi svenskar drar oss ur tre månader innan styrkan ska vara redo? Hur pass trovärdiga och pålitliga tror ni att Sverige kommer att uppfattas av omvärlden? Har ni träffat personalen på F17 som i just detta nu övar inför NBG och förklarat era avsikter?

Sedan vill jag veta av socialdemokraterna var man kan läsa att besparingarna inte kommer att leda till förbandsnedläggningar. Det har ju Peter Jeppsson (S) påstått nu vid minst två tillfällen. Visa mig den överenskommelsen mellan er, vänstern och miljöpartiet, så ska jag sluta jaga er i åtminstone den frågan.
Men förbandsnedläggningar är bara en liten del av Överbefälhavarens huvudvärk om han skulle komma att behöva ta ställning till era besparingar. ÖB har i sitt begränsade manöverutrymme inte så många andra val än att avskeda personal, avbryta utbildnings- och övningsverksamhet, det vill säga lägga fartyg till kaj och ställa flygplan på marken eller att lägga ned förband. Sedan kan Jeppsson och Haglö tala sig hur varma som helst för ett tillgängligt och användbart försvar. Det blir ändå bara ord utan förankring i verkligheten.

Och så har vi den fullkomligt obegripliga och omotiverade besparingen på Kustbevakningen med – 35 miljoner kronor per år. Besparingar på en myndighet som redan idag har en ansträngd budget och som behöver framtida resursförstärkningar. Vad är det ni socialdemokrater inte tycker att Kustbevakningen ska ägna sig åt som de gör idag?

Vill du att det splitt nya kombinationsfartyget som kommer till Karlskrona om några veckor ska ligga stilla vid kaj, Peter Jeppsson? Tänk om vi råkar ut för ett stort oljeutsläpp i Östersjön. Tycker du inte att Kustbevakningen då ska ha tillräckligt med övad personal och prövad materiel för att ta hand om oljan, Kerstin Haglö?

Det här är nämligen vad som kan bli resultatet av er besparing på Kustbevakningens budget. Ramanslaget för Kustbevakningen är ca 930 miljoner kronor per år och om man varje år i tre år drar ned med 35 miljoner kronor kommer man inte att ha råd att bistå FN i Somalia eller att vara till sjöss med sin personal och sina fartyg.

Jag ser det som min absoluta plikt att belysa dessa försök från Jeppsson och Haglö att bagatellisera och mörka sina stora ingrepp i Försvarsmaktens och Kustbevakningens budget. Särskilt allvarliga är nämligen dessa förslag för Blekinge, både vad det gäller de båda myndigheternas och försvarsindustrins verksamheter i länet, men också vad det gäller vår förmåga att hantera en sådan situation med oljeutsläpp som just nu drabbar södra USA.

Jag förväntar mig därför att Mats Johansson och Jan-Anders Palmkvist nu kallar samman till nya möten med Kraftsamling Blekinge för att utverka en krisplan för länet om deras parti skulle vinna valet. När vi samlades förra gången var det för att Försvarsmakten hade en obalans i sin budget om 1,5 miljarder kronor, vilket på förslag från Försvarsmakten självt kunde leda till nedläggning av F17. Idag är ekonomin i ordning, budgeten i balans och Försvarsmakten kan äntligen planera på längre sikt.

Allt detta riskerar nu att raseras. Och denna gång handlar det inte om en obalans i budgeten. Denna gång handlar det om riktade, politiska besparingar utan någon analys eller motivering.

Jag tycker att det förslag som socialdemokraterna lagt tillsammans med vänstern och miljöpartiet på ett mycket tydligt sätt visar den skilda syn på försvarets roll som allianspartierna och oppositionen har. Vi har ett mål med vårt försvar, för det tilldelar vi medel och är beredda att öka dem om så skulle behövas. För vänsteroppositionen är försvaret bara en spargris som man kan vända upp och ned på och skaka ut lite pengar då och då, när man behöver pengar till annat. Som att höja nivåerna i bidragssystemen.

Sluta alltså att mörka. Lägg alla kort på borden och tala klarspråk. Det är ni skyldiga länets invånare, personalen på F17, Marinbasen, helikopterskvadronen och Kockums AB.

Tabell. Besparingar i det militära försvaret (ur oppositionens budget)
(miljoner kronor) 2011

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap  -750
1:2 Fredsfrämjande, NBG, Förbandsinsatser  – 540
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar    – 20
1:4 Vidmakthållande, avveckling mm av mtrl och anl.  – 445
1:5 Forskning och teknikutveckling   – 100
1:8 FRA    – 50
2:1 Kustbevakningen   – 35
      Högkvarteret – 60

Summa  – 2 000 miljoner kronor

Inga kommentarer: