27 april 2009

Norges regering satsar på försvarskulturen

I fredags presenterade den norska regeringen propositionen "Kultur å forsvare", som beskriver planen för kulturverksamheten i norska försvaret fram till 2020. Det är en mycket intressant läsning och ett samarbete mellan norska försvarsministern och kulturministern i syfte att styrka och lyfta fram allt det kulturarbete som görs i försvarsmakten och som man anser är en viktig del av det norska kulturlivet. Propositionen omfattar både försvarsbyggnader, muséer och försvarsmusiken. Den senare har fått en anslagsförstärkning med 20% under mandatperioden. Det är inte utan att jag som engagerad i försvarskulturen sneglar lite avundsjukt på vad den norska regeringen åstadkommer. På det sätt som försvarskulturen, och då framförallt försvarsmusiken, hanteras i Sverige - alltså med vänsterhanden - riskerar stora värden och stor kompetens att gå till spillo. Kanske med följden att återhämtning blir omöjlig. Det finns många entusiaster som engagerar sig i bevarandet av gamla anläggningar, i muséer och musikkårer, men vi saknar i Sverige ett helhetsgrepp över omfattningen av försvarets bidrag till landets kulturliv. Vad som behövs är en politiskt uttalad viljeyttring och målbeskrivning, ställd till Försvarsmakten. Självklart också i förlängningen ökade medel, men min uppfattning är att mycket redan går att göra med dagens anslag, men då måste frågan hanteras av personer som har insikt i och intresse för vad det handlar om. I Inriktningspropositionen, som Riksdagen nu behandlar, uttrycks regeringens avsikt att fördjupa försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna. Jag skulle vilja att samarbetet länderna emellan ökar även inom försvarskulturområdet, då vi har en hel del att lära av bland annat norrmännen om hur man tar tillvara och nyttjar denna potential för PR och goodwill. Inte minst nu när vi behöver i rekryteringssyfte behöver öka intresset för Försvarsmakten. Läs propositionen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-33-2008-2009-.html?id=557259

Inga kommentarer: