24 november 2009

Hornen i pannan växte ut

Under tisdagskvällen hade skatteutskottet debatt om bland annat anslagen och verksamheten till de tre myndigheter som vi i utskottet har ett särskilt ansvar för, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Jag höll i debatten för moderaternas del och eftersom vi över partigränserna i stort sett är överens om anslagsnivåerna och vikten av att stävja skattefusk, så trodde jag att det skulle bli en saklig och vettig debatt. Men socialdemokraterna kunde inte avhålla sig ifrån att slå sig för bröstet och utmåla sig som det bästa partiet med de bästa lösningarna i Sverige, Europa och världen. När de dessutom sa sig vara orsaken till att Anders Borg förstärkte Tullverkets anslag med 50 Mkr brast det för mig och hornen i pannan växte ut. Se debatten på Riksdagens webb-TV Här är mitt anförande i sin helhet: Fru Talman Anslaget och verksamheten för de kommande tre åren i de tre myndigheterna som Skatteutskottet har ett extra ansvar för, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ska nu debatteras. Alla tre myndigheter har genomgått stora organisationsförändringar under de senaste åren, vilket förstås utsatt verksamheterna för stora påfrestningar eftersom den löpande ärendehanteringen förutsätts fungera normalt under tiden. Stora förändringar måste få ta sin tid för mtiden sätter sig förändringarna och effektivitetsvinster kan räknas hem. Jag skulle i sammanhanget vilja stryka under den förvaltningsmässiga utveckling som också har skett i dessa tre myndigheter och med det menar jag på det sätt man idag arbetar mer förebyggande i kontakterna med medborgarna och på det sätt man underlättar arbetet med att göra rätt för sig. Jag vill lyfta fram några exempel på detta, såsom Skatteverkets satsning på Skatta.se och den service man ger till företag. Tullverket har vässat sitt arbete, också via nätet, för en effektiv handel, så att företagen som handlar med länder utanför EU på ett smidigt sätt kan betala rätt moms och tullavgifter. Kronofogden har i en ambition att minska ungas skuldsättning aktivt jobbat mot gymnasieungdomar med kampanjen ”Koll på cashen”. Fru Talman I vanlig ordning har skatteutskottet under beredningen av betänkandet haft möjlighet att höra Skatteverkets GD Mats Sjöstrand, Tullverkets GD Karin Starrin och Rikskronofogde Lena Liedström Adler och tagit del av deras synpunkter på sin verksamhet. Skatteverket får under nästa år ökad ram med 15 miljoner kronor för arbetet med hushållsnära tjänster och ytterligare 33 miljoner kronor för arbetet med sänkta egenavgifter. Samtidigt minskas ramen med 46 miljoner kronor då projekten med Skatta.se och ID-korten avslutas. Skatteverkets GD Mats Sjöstrand framhöll inför utskottet ett antal problemområden som han såg framför sig den närmaste tiden. Regeringen har i budgeten lyssnat på vad Skatteverket tidigare flaggade för och kommer att överväga det som myndighetschefen nu lyfter fram. Men Mats Sjöstrand framhöll inte bara problem, utan också den fantastiska utveckling som skett vad det gäller utbyte av information med så kallade skatteparadis. Han kallade den en ”veritabel succé” och för att ytterligare citera honom: ”Vad som hänt under de senaste ett och ett halvt åren inom informationsutbytesavtalen har inte hänt under de andra 36 åren som jag hållit på inom området” Därför kan jag inte avhålla mig ifrån att i sammanhanget hissa upp ett stort frågetecken inför oppositionens agerande i förra veckan när kollegan Gustav Nilsson debatterade informationsutbytesavtal med Cajmanöarna och Brittiska Jungfruöarna. I floden av alla samarbetsavtal som nu äntligen blir av så var det just dessa två som inte föll oppositionen på läppen. Man ansåg dem inte vara tillräckliga. Men snälla någon, i ett sådant här delikat avtalsförfarande kan man inte klampa på hur som helst. Det bygger på diplomati och ömsesidiga överenskommelser och att få bättre insyn och kanske hitta undanstoppade pengar måste väl anses vara en framgång, eftersom Skatteverket beräknar att 46 miljarder göms undan utomlands varje år. Om oppositionen hade fått gehör hade det ju inte blivit några avtal alls och skatteflykten hade oförblommat fått fortsätta. Snurrigt värre. Fru Talman Vissa organisationsförändringar har varit till föremål för livliga debatter här i kammaren. Senast var det tullverksledningens förslag till framtida inriktning och organisation som fick oss Riksdagsledamöter från olika partier att hoppa högt. Regeringen lyssnade, agerade och beslöt i vårbudgeten att varaktigt förstärka Tullverkets anslagsram med 50 miljoner kronor. Socialdemokraterna lyfter i sin motion fram behovet av ett Tullverk för hela Sverige och jag är den förste att stämma in i detta. Det gäller i såväl Norrland som Skåne och Blekinge. Jag och andra med mig har haft skarpa invändningar mot de neddragningar av gränskontrollen som tullverksledningen föreslog, eftersom en drillad tullare med år av erfarenhet att söka ut det som avviker aldrig kan ersättas av en dator. Alkoholsmugglingen ett bekymmer för oss alla, främst för oss som bor i de södra delarna av landet och som har nära till länder med betydligt lägre skatter på alkohol än i Sverige och särskilt drabbar detta ungdomarna. I budgetpropositionen pekar Regeringen ut den illegala hanteringen och försäljningen av alkohol som ett prioriterat område för Tullverkets insatser. Regeringen understryker också vikten av Tullens samarbete med andra myndigheter, såsom polis och kustbevakning, vilket fungerar bra och utvecklas kontinuerligt. Som exempel på detta kan jag ta ett stort tillslag i början av september som gjordes i Karlshamn på flera adresser samtidigt av polis och tull. Man avslöjade en stor organiserad sprit- och narkotikaliga som via Tyskland fört in drogerna till unga och missbrukare i Sverige. Sammanlagt har 17 personer åtalats, men effekten av att ha fått bort både dessa brottslingar och droger från gatorna kan inte enbart värderas i pengar. Fru Talman Kronofogdemyndigheten skiljde sig från Skatteverket för två år sedan och sviterna efter denna skilsmässa har hängt med under en tid. Lagom i tiden för att myndigheten skulle stå på benen igen inträffar den globala finanskrisen och inflödet av ärenden till Kronofogden från människor som hamnat i beknip ekonomiskt ökar markant. Till följd av finanskrisen och det merarbete för Kronofogden som uppstår förstärks anslagsramarna fram till 2012 med 15 miljoner kronor. Förändringar i Skuldsaneringslagen med att fler omfattas och att fler ansökningar därför kommer in medför att anslagsramen varaktigt förstärks med 50 miljoner kronor. Rikskronofogde Lena Liedström Adlers framhöll inför skatteutskottet att anslagsökningen täcker nuvarande kostnader, men att den finansiella utvecklingen kan komma att betyda att mer resurser behövs tillföras. Regeringen följer utvecklingen behövs ytterligare förstärkningar tar förutsätter jag att de tar ställning till detta senare. Vad det gäller den galopperande utvecklingen av SMS-lånMan kan man behöva se över lagstiftningen, då till exempel de företag som beviljar mikrolån idag inte står under finansinspektionen. Vi kan också behöva se över dagens regler om kreditprövning. Och vad det gäller skuldsanering så ser kommunernas hantering runt om i landet väldigt olika ut. Fru Talman Det har här varit mycket prat om skattefusk i alla möjliga former. Det ska vi självklart motverka på alla sätt och om det vågar jag säga att vi är eniga över partigränserna, men det är ändå viktigt att understryka att betalningsmoralen i Sverige är väldigt hög. Det är viktigt att det finns ett förtroende för skattesystemet och det är faktiskt så att över 99 % av alla de skatter och avgifter som Skatteverket debiterar faktiskt betalas in. Vi kan konstatera att Skatteverket har en mycket hög effektivitet och har som sagt under ett flertal år lagt ned ett stort arbete med att bli mer serviceinriktat. Jag kan alltså konstatera att det egentligen finns en bred samsyn i frågan om att bekämpa de som ändå undanhåller sig ifrån att betala skatt. För om vi kikar på oppositionens 10-punktsprogram kan jag konstatera att många av de åtgärder som oppositionen förslår redan satts i full rullning av Alliansregeringen. Tvärt om mot vad oppositionen påstår så är Sverige är pådrivande i EU vad det gäller finansiell stabilitet, öppenhet och enhetliga spelregler. Fru Talman Regeringens förslag till anslag för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är väl avvägt. Utskottets majoritet ställer sig bakom förslaget och jag yrkar därför bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på alla motioner.

16 november 2009

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Ikväll svors jag in i Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) som korresponderande ledamot. Det är en stor ära att få vara ledamot av ett sådant celebert sällskap med många namnkunniga medlemmar. Kungliga Örlogsmannasällskapets första sammanträde ägde rum på Skeppsholmen i Långa Raden den 15 november 1771 av unga officerare med målsättningen att genom vidgade kunskaper och fördjupade studier öka sin yrkesskicklighet och därmed hävda flottans betydelse i den försvarspolitiska debatten. Högtidssammanträdet ägde rum i modellsalen i Marinbasens stabsbyggnad. Det musikaliska inslaget utgjordes av delar ur Marinens musikkår och det mycket tankeväckande högtidsanförandet hölls av FMV:s GD Gunnar Holmgren. Kvällen avslutades med en middag på Sjöofficersmässen och på bilden flankeras jag på min vänstra sida av Kommendör Jonas Wikström, tillika Kungens adjutant, och på min högra sida min favoritmarinjär Amiral Anders Grenstad, marininspektör.

Pressmeddelande: Samtal om bilindustrin och arbetsmarknaden

På måndag den 16 november kl:1100 kommer riksdagsledamot Annicka Engblom (M) och moderaternas gruppledare i Karlshamn, Marco Paulsson (M) under förmiddagen att träffa ägaren och VD:n för Ahlberg bil, Johan Ahlberg. De ska diskutera den tuffa nedgången för bilindustrin och försäljningen samt framtiden för olika drivmedelsalternativ. Under eftermiddagen kl:1300 besöker Annicka och Marco Arbetscentrum i Karlshamn som drivs av kommunen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetscentrum finns till för att skapa arbetsfrämjande åtgärder för arbetssökande och människor med funktionsnedsättning. Annicka Engblom har besökt motsvarande verksamhet i Ronneby för en tid sedan och vill nu veta mer om hur det fungerar i Karlshamn. –Som politiker är det min allra viktigaste uppgift att ha ständig kontakt med vad som händer i samhället och det får jag genom alla besök i olika verksamheter, säger Annicka Engblom. Media är välkomna att följa med på besöken, alternativt att kontakta Annicka och Marco för frågor. För mer information: Annicka Engblom 070 – 267 00 00 Marco Paulsson 0708 – 701 600