05 februari 2016

Språket en del av kulturarvet


Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT
 
Inför samernas nationaldag, som firas i hela Sápmi den 6 februari till minnet av det första samiska landsmötet, vill vi lyfta fram frågan om samiskan. Efter en lång tid av marginalisering under 1900-talet är de samiska språken hotade. Sakta har utvecklingen gått från att tala minoritetsspråk till att tala svenska. Språkets bevarande är en nyckel för att bevara också kulturella traditioner. Det är därför viktigt att möjliggöra att språket ärvs från generation till generation och att främja platser och situationer där samiska kan talas.
 
För att behålla språk och kultur spelar lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk som Alliansen lade fram 2009 en viktig roll. I lagtexten anges bland annat ett antal kommuner och landsting som utgör förvaltningsområden för bland annat samiska. Att utgöra ett förvaltningsområde innebär att vissa ytterligare rättigheter ska finnas i kommunerna. Till exempel ska barnomsorg och äldreomsorg ska kunna erbjudas på det egna språket liksom kontakter med myndigheter.
 
I uppföljning och även i samtal med företrädare för bland annat samerna har det framkommit att alla kommuner, landsting och regioner som ingår i förvaltningsområdena inte lever upp till vad man åtagit sig. Det här är självklart inte acceptabelt. Då dessa ersätts för sina merkostnader genom statsbidrag bör man kunna kräva att statsbidragen används på rätt sätt.
 
Moderaterna vill därför att regeringen skärper uppföljningen av förvaltningsområdena, så att de verkligen lever upp till lagen. I de fall det brister bör i första hand åtgärder vidtas för att rätta till dessa, lämpligen genom uppdrag till Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län. Hjälper inte det föreslår vi att man bör överväga sanktioner i form av t.ex. indraget statsbidrag.
 
Som urfolk har samerna en särställning bland minoriteterna. Språk och kultur går hand i hand och för att förhindra den samiska språkbytesprocessen behöver de samiska språken kunna användas i vardagen, i skolan, i äldreomsorgen, i kontakt med myndigheter och kommuner. Därför är det också viktigt att fortsatt arbeta för skydda de samiska språken genom lagstiftning och genom förvaltningsområden.
 
Det behövs fler naturliga mötesplatser i vardagen där de samiska språken kan talas, inte färre.

Annicka Engblom (M)
Lisbeth Sundén Andersson (M)
Riksdagsledamöter, Konstitutionsutskottet, ansvar för samefrågor
 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot, Konstitutionsutskottet, ersättare

Publicerad i Norran 5 februari 2016