28 juni 2018

GOTLAND ÄR ETT NATIONELLT SÄKERHETSINTRESSE


Försvaret av Gotland kan inte nog understrykas. I ett allt mer försämrat säkerhetsläge och ett allt mer aggressivt Ryssland är beslutet om permanent militär närvaro på ön både nödvändigt, välkommet och viktigt ur både nationellt och regionalt perspektiv.


Sverige ingår tillsammans med länderna kring Östersjön i ett sammanhängande försvarsstrategiskt område med Norden, Baltikum och de omgivande havsområdena. Vid en konflikt i området måste man räkna med att samtliga länder kan dras in. Gotlands geostrategiska läge utgör därför en central roll i ett större sammanhang både för Sveriges försvar, våra samarbetsländers och en potentiell angripares.

Rapporter om ryska invasionsövningar mot Gotland med krigsplaner på att inom sex timmar med luftlandsättningstrupper besätta svenskt territorium fick många att sätta kaffet i halsen för några år sedan och satte framför allt fart på regeringens förhandlingar med oppositionen om ett återupprättande av försvarsmaktsnärvaro på ön.

Att den tidigare socialdemokratiska regeringens avmilitarisering av Gotland var ett misstag har försvarsminister Peter  Hultqvist (S) själv erkänt och det var därför bra att regeringen tillsammans med större delen av oppositionen i försvarsbeslut 2016-2020 kunde komma överens om ett återinrättande av regementet P18 på Gotland innehållande bland annat en mekaniserad stridsgrupp med luftvärnsförmåga. Regementet återinvigdes under stor pompa och ståt den 21 maj i år i närvaro av HMK Carl den XVI Gustaf och Överbefälhavare Micael Bydén. 

En återetablering och expansion av försvarsmakten på Gotland får så klart följdeffekter i form av ökad övnings- och skjutverksamhet. Försvarsmakten har därför ansökt om utökat miljötillstånd för bland annat artilleriskjutning vid Tofta skjutfält. På ansökan har svar från ett antal berörda efterhörts, där Regionstyrelsens Gotland remissvar utgör en tung instans.

Hänsyn måste självklart tas till både hur de kringboende till skjutfältet påverkas samt även de utvecklingsplaner som Region Gotland utarbetat för både boende- och företagsexpansioner. Vid regementen, flottiljer och övningsfält runt om i andra delar av Sverige sker överenskommelser med dem det berör dels via avtal, men kanske framför allt via en livlig och löpande dialog. Det ligger inte i Försvarsmaktens intresse att i sin uppbyggnad köra över omgivande samhälle och i sin ansökan har man därför noga vägt in de olika påverkansfaktorer som en utökad verksamhet medför. 

Den 13 juni behandlades och beslutades regionstyrelsens remissvar och det kunde då med viss förvåning konstateras att beslutsförslaget utmynnade i ett avslag. Det är bland annat viktigt att understryka att liggande detaljplaner inte påverkas av ansökan för Tofta skjutfält, vilket verkar ha missuppfattats om man läser remissvaret.

Allt detta är märkligt tanke på att Region Gotland i sitt svar samtidigt välkomnar försvarsmaktens återetablering och expansion. I den förhandling som följde om beslutstexten utformades ett antal förbehåll, som begränsar  försvarsmaktens verksamhet så till den grad att de i sin utformning ändå utgör ett slags avslag.

Därutöver innehöll remissvaret närmast politiska resonemang och slutsatser som regionstyrelsen för det första inte ska eller har kapacitet att yttra sig över och som för det andra inte överensstämmer med de av försvarsmakt, regering och riksdag framtagna försvarspolitiska inriktningarna. 

Det är mot denna bakgrund som moderaterna inte kunde ställa sig bakom ens det reviderade beslutsunderlaget, eftersom de grundläggande och felaktiga slutsatserna i remissvaret kvarstod och innebörden av alla de förbehåll för försvarsmaktens övningsverksamhet, som majoriteten i regionstyrelsen ville driva igenom, i praktiken innebar ett avslag det med.

Gotland är svenskt territorium, har en avgörande geostrategisk betydelse försvarspolitiskt och ska försvaras. Gotland är ett nationellt säkerhetsintresse. Om det råder politisk enighet, vilket understryks av riksdag, regering och överbefälhavaren. Moderaterna stödjer återinrättandet av Försvarsmaktens närvaro på ön och välkomnar dess utveckling.

 
Anna Hrdlicka (M), gruppledare Regionstyrelsen Gotland
Robin Storm (M), ledamot regionfullmäktige Gotland
Annicka Engblom (M), Riksdagsledamot Blekinge, Försvarsutskott

Publicerat i Hela Gotland 28 juni 2018

Bild: Hela Gotland och Fortifikationsverket